• ارتقا سطح اعتماد مشتریان در جهت توسعه بازارهای داخلی و خارجی
  • بهبود مستمر سطح چابکی و انعطاف پذیری در ارائه محصولات
  • ارتقا قابلیت های تولید در جهت افزایش رقابت پذیری
  • تصمیم گیری در چارچوب اثربخشی و کارایی

Marketing Strategy